آموزش آمادگی دفاعی نهم
100%
تخفیف

آموزش آمادگی دفاعی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان تومان
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آمادگی دفاعی ، حاصل زحمات معلم محترم درس آمادگی دفاعی دبیرستان هوشمند…
0
150,000 تومان تومان
آموزش قرآن نهم
100%
تخفیف

آموزش قرآن نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی قرآن ، حاصل زحمات معلم محترم درس پیام های آسمان…
0
150000 – رایگان!
آموزش پیام های آسمان نهم
100%
تخفیف

آموزش پیام های آسمان نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی پیام های آسمان ، حاصل زحمات معلمین محترم درس زبان…
0
150000 – رایگان!
100%
تخفیف

آموزش ریاضی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی ریاضی نهم، حاصل زحمات معلمین محترم درس ریاضی دبیرستان هوشمند (آقایان آزیده، قبایی…
3
150000 – رایگان!
آموزش عربی نهم
100%
تخفیف

آموزش عربی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش عربی، حاصل زحمات معلم محترم درس عربی دبیرستان هوشمند (آقای جلیل کریمی)…
6
150000 – رایگان!
آموزش زبان انگلیسی نهم
100%
تخفیف

آموزش زبان انگلیسی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی زبان انگلیسی ، حاصل زحمات معلم محترم درس زبان انگلیسی…
0
150000 – رایگان!
آموزش مطالعات اجتماعی نهم
100%
تخفیف

آموزش مطالعات اجتماعی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی مطالعات اجتماعی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس مطالعات اجتماعی…
2
150000 – رایگان!
آموزش فارسی نهم
100%
تخفیف

آموزش فارسی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی ادبیات فارسی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس ادبیات فارسی…
1
150000 – رایگان!