آموزش هندسه 1 دهم
100%
تخفیف

آموزش هندسه 1 دهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
مباحث قرار گرفته در دوره مجازی آموزش هندسه 1 دهم ، حاصل زحمات معلم محترم درس هندسه 1 دهم دبیرستان…
0
200000 – رایگان!
آموزش فیزیک 1 دهم تجربی
100%
تخفیف

آموزش فیزیک 1 دهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی فیزیک ، حاصل زحمات معلمین محترم درس فیزیک دبیرستان هوشمند…
0
200000 – رایگان!
آموزش فیزیک 1 دهم ریاضی
100%
تخفیف

آموزش فیزیک 1 دهم ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی فیزیک ، حاصل زحمات معلمین محترم درس فیزیک دبیرستان هوشمند…
0
200000 – رایگان!

آموزش آمادگی دفاعی دهم

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی آمادگی دفاعی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس آمادگی دفاعی…
0
200,000 تومان
آموزش دین و زندگی ۱ دهم
100%
تخفیف

آموزش دین و زندگی ۱ دهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی دین و زندگی ، حاصل زحمات معلم محترم درس دین…
0
150000 – رایگان!
آموزش جغرافیا ۱ دهم
100%
تخفیف

آموزش جغرافیا ۱ دهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
مباحث قرار گرفته در آموزش مجازی جغرافیا ۱ ، حاصل زحمات معلم محترم جغرافیا ۱ دبیرستان هوشمند (آقای امجدیان) و…
0
150000 – رایگان!
آموزش شیمی ۱ دهم
100%
تخفیف

آموزش شیمی ۱ دهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی شیمی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس شیمی دبیرستان هوشمند…
6
200000 – رایگان!
آموزش نگارش 1 دهم
100%
تخفیف

آموزش نگارش 1 دهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته شده در دوره آموزش مجازی نگارش ، حاصل زحمات معلمین محترم درس نگارش دبیرستان…
0
150000 – رایگان!