100%
تخفیف

آموزش ریاضی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی ریاضی نهم، حاصل زحمات معلمین محترم درس ریاضی دبیرستان هوشمند (آقایان آزیده، قبایی…
0
150000 – رایگان!
آموزش عربی نهم
100%
تخفیف

آموزش عربی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش عربی، حاصل زحمات معلم محترم درس عربی دبیرستان هوشمند (آقای جلیل کریمی)…
0
150000 – رایگان!
آموزش عربی هشتم
100%
تخفیف

آموزش عربی هشتم

به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی عربی هشتم ، حاصل زحمات معلم محترم درس عربی دبیرستان…
1
150000 – رایگان!
آموزش عربی هفتم
100%
تخفیف

آموزش عربی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی درس عربی ، حاصل زحمات معلم محترم درس عربی دبیرستان…
0
150000 – رایگان!
آموزش مطالعات اجتماعی هفتم
100%
تخفیف

آموزش مطالعات اجتماعی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
1500000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی مطالعات اجتماعی ، حاصل زحمات معلم محترم درس مطالعات اجتماعی…
0
1500000 – رایگان!
آموزش زبان انگلیسی نهم
100%
تخفیف

آموزش زبان انگلیسی نهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی زبان انگلیسی ، حاصل زحمات معلم محترم درس زبان انگلیسی…
0
150000 – رایگان!
آموزش فارسی هشتم
100%
تخفیف

آموزش فارسی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی ادبیات فارسی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس ادبیات فارسی…
0
150000 – رایگان!
آموزش علوم هفتم
100%
تخفیف

آموزش علوم تجربی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی علوم تجربی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس علوم تجربی…
0
150000 – رایگان!