آموزش جغرافیا ۱ دهم
100%
تخفیف

آموزش جغرافیا ۱ دهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
مباحث قرار گرفته در آموزش مجازی جغرافیا ۱ ، حاصل زحمات معلم محترم جغرافیا ۱ دبیرستان هوشمند (آقای امجدیان) و…
0
150000 – رایگان!
آموزش شیمی ۱ دهم
100%
تخفیف

آموزش شیمی ۱ دهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی شیمی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس شیمی دبیرستان هوشمند…
0
200000 – رایگان!
آموزش نگارش 3 دوازدهم
100%
تخفیف

آموزش نگارش 3 دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی درس نگارش ، حاصل زحمات معلمین محترم درس نگارش دبیرستان…
0
150000 – رایگان!
آموزش نگارش 2 یازدهم
100%
تخفیف

آموزش نگارش 2 یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته شده در دوره آموزش درس نگارش ، حاصل زحمات معلمین محترم درس نگارش دبیرستان…
0
150000 – رایگان!
آموزش نگارش 1 دهم
100%
تخفیف

آموزش نگارش 1 دهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته شده در دوره آموزش مجازی نگارش ، حاصل زحمات معلمین محترم درس نگارش دبیرستان…
0
150000 – رایگان!
آموزش ریاضی 3 دوازدهم
100%
تخفیف

آموزش ریاضی 3 دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی ریاضی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس ریاضی دبیرستان هوشمند…
0
200000 – رایگان!
آموزش ریاضی ۱ دهم
100%
تخفیف

آموزش ریاضی ۱ دهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی ریاضی ، حاصل زحمات معلمین محترم درس ریاضی (آقایان سلیمی…
0
200000 – رایگان!
آموزش عربی زبان قرآن 3 دوازدهم
100%
تخفیف

آموزش عربی زبان قرآن 3 دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی درس عربی زبان قرآن، حاصل زحمات معلم محترم عربی زبان…
0
150000 – رایگان!